แอพ Slide-to-Talk สำหรับ Android

WiFi อินเตอร์คอม / เครื่องส่งรับวิทยุไร้สาย

ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทาง

มีผลวันที่ 12 กันยายน 2020

บทนำ

แอปพลิเคชัน Slide2Talk (แอปพลิเคชัน) ที่สร้างโดย Slide2Talk Co. ได้รับการแจกจ่ายฟรีในรูปแบบแอปพลิเคชัน Freemium พร้อมคุณสมบัติแบบชำระเงินเพิ่มเติม วัตถุประสงค์หลักของแอปพลิเคชันคือการส่งข้อความเสียงระหว่างผู้ใช้แอปพลิเคชันผ่านเครือข่าย WiFi และอินเทอร์เน็ต

โปรดอ่านข้อตกลงใบอนุญาตสำหรับผู้ใช้ปลายทาง (ข้อตกลง) อย่างละเอียดก่อนดาวน์โหลด ติดตั้ง หรือใช้งานแอปพลิเคชัน

โดยการดาวน์โหลด ติดตั้ง หรือใช้งานแอปพลิเคชัน แสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของแอปพลิเคชัน

หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ อย่าดาวน์โหลด ติดตั้ง หรือใช้แอปพลิเคชัน

ใบอนุญาต

Slide2Talk Co. อนุญาตให้คุณเพิกถอนใบอนุญาต ไม่จำกัดเฉพาะ ไม่สามารถโอนได้ และจำกัดสิทธิ์ในการดาวน์โหลด ติดตั้ง และใช้แอปพลิเคชันเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวหรือเชิงพาณิชย์ของคุณอย่างเคร่งครัดตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้

ข้อ จำกัด

คุณตกลงที่จะไม่ทำ และคุณจะไม่อนุญาตให้ผู้อื่นทำสิ่งต่อไปนี้

  1. อนุญาต ขาย ให้เช่า ให้เช่า มอบหมาย แจกจ่าย ส่ง โฮสต์ จ้างภายนอก หรือเปิดเผยแอปพลิเคชัน
  2. ถอดรหัส วิศวกรรมย้อนกลับ แยกส่วน พยายามรับซอร์สโค้ดหรือถอดรหัสแอปพลิเคชันหรือโปรโตคอลการขนส่งที่ใช้โดยแอปพลิเคชัน
  3. ทำการปรับเปลี่ยน ดัดแปลง ปรับปรุง แปลหรือลอกเลียนแบบงานจากแอปพลิเคชัน
  4. ละเมิดกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงหรือการใช้แอปพลิเคชันของคุณ

การปรับเปลี่ยนแอปพลิเคชัน

Slide2Talk Co. ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ระงับ หรือหยุดชั่วคราวหรือถาวร แอปพลิเคชันหรือบริการใดๆ ที่เชื่อมต่อ โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบและไม่ต้องรับผิดต่อคุณ

การรับประกัน

แอปพลิเคชันนี้ให้บริการฟรีในรูปแบบแอปพลิเคชัน Freemium "ตามที่เป็น" ดังนั้น Slide2Talk Co. จึงปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดเกี่ยวกับแอปพลิเคชันตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ในขอบเขตการรับประกันใด ๆ ที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ Slide2Talk Co. จะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการรับประกันดังกล่าว

ข้อจำกัดความรับผิด

ไม่ว่าในกรณีใด Slide2Talk Co. จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางอ้อม โดยบังเอิญ ผลสืบเนื่อง พิเศษหรือที่เป็นแบบอย่างที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงหรือการใช้งานของคุณ หรือไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้แอปพลิเคชันและเนื้อหาหรือบริการของบุคคลที่สาม ไม่ว่าความเสียหายดังกล่าวจะคาดการณ์ได้ล่วงหน้าหรือไม่ก็ตาม ไม่ว่า Slide2Talk Co. จะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวหรือไม่

ระยะและการเลิกจ้าง

ข้อตกลงนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้จนกว่าคุณจะยุติโดยคุณหรือ Slide2Talk Co.

Slide2Talk Co. อาจใช้ดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียวในเวลาใด ๆ และด้วยเหตุผลใด ๆ หรือไม่มีเหตุผล ระงับหรือยุติข้อตกลงนี้โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อตกลงนี้จะยุติทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าจาก Slide2Talk Co. ในกรณีที่คุณไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้ คุณสามารถยุติข้อตกลงนี้ได้โดยการลบแอปพลิเคชันและสำเนาทั้งหมดออกจากอุปกรณ์มือถือของคุณ

เมื่อข้อตกลงนี้สิ้นสุดลง คุณจะต้องหยุดใช้แอปพลิเคชันทั้งหมดและลบสำเนาทั้งหมดของแอปพลิเคชันออกจากอุปกรณ์มือถือของคุณ

ความแตกแยก

หากข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้หรือเป็นโมฆะ ข้อกำหนดดังกล่าวจะมีการเปลี่ยนแปลงและตีความเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดดังกล่าวในขอบเขตสูงสุดที่เป็นไปได้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ และข้อกำหนดที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับอย่างสมบูรณ์

การแก้ไขข้อตกลงนี้

Slide2Talk Co. ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของ บริษัท แต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขหรือแทนที่ข้อตกลงนี้เมื่อใดก็ได้ หากการแก้ไขมีความสำคัญ เราจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนที่ข้อกำหนดใหม่จะมีผลบังคับใช้ สิ่งที่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจะพิจารณาตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียว

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อตกลงนี้ คุณสามารถติดต่อเราทางอีเมล support@slide2talk.app