แอพ Slide-to-Talk สำหรับ Android

WiFi อินเตอร์คอม / เครื่องส่งรับวิทยุไร้สาย

เงื่อนไขการบริการชำระเงิน

เริ่มใช้ 22 มิถุนายน 2022

บทนำ

แอปพลิเคชัน Slide2Talk (แอปพลิเคชัน) ที่สร้างโดย Slide2Talk Co. ได้รับการแจกจ่ายฟรีในรูปแบบแอปพลิเคชัน Freemium พร้อมคุณสมบัติแบบชำระเงินเพิ่มเติม วัตถุประสงค์หลักของแอปพลิเคชันคือการส่งข้อความเสียงระหว่างผู้ใช้แอปพลิเคชันผ่านเครือข่าย WiFi และอินเทอร์เน็ต

Slide2Talk Co. อนุญาตให้คุณเข้าถึงคุณสมบัติพิเศษบางอย่างเพื่อแลกกับค่าธรรมเนียมแบบครั้งเดียวหรือแบบเรียกเก็บซ้ำ ตามความเหมาะสม (บริการที่มีค่าใช้จ่าย) ธุรกรรมของคุณและการใช้บริการที่มีค่าใช้จ่ายอื่นใดจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของบริการที่มีค่าใช้จ่ายเหล่านี้

การใช้บริการที่มีค่าใช้จ่ายแสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดของบริการที่มีค่าใช้จ่ายเหล่านี้และ ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทาง และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของแอปพลิเคชัน

โปรดอ่านข้อกำหนดอย่างละเอียด หากคุณไม่เข้าใจหรือไม่ยอมรับส่วนหนึ่งส่วนใด คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการที่มีค่าใช้จ่าย

ค่าสมัครสมาชิก

ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกสำหรับบริการที่มีค่าใช้จ่ายเป็นการชำระเงินประจำ (ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น) ระยะเวลาเป็นรายเดือน ตามที่อธิบายไว้ในการทำธุรกรรม การสมัครของคุณเริ่มต้นเมื่อชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกงวดแรก การสมัครสมาชิกจะต่ออายุทุกเดือนเมื่อชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกที่เกิดซ้ำโดยอัตโนมัติ ค่าธรรมเนียมรายเดือนจะถูกเรียกเก็บในวันเดียวกับที่เริ่มสมัครรับข้อมูล

การชำระเงิน

Slide2Talk Co. ยอมรับการชำระเงินด้วยวิธีการชำระเงินปัจจุบันที่ระบุในเวลาที่ซื้อ ซึ่งอาจรวมถึงบัตรเครดิตหรือรูปแบบการชำระเงินอื่น ๆ ที่เราให้บริการแก่คุณเป็นครั้งคราว คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการที่เกี่ยวข้องหรือข้อตกลงทางกฎหมายอื่น ๆ ไม่ว่าจะกับ Slide2Talk Co., Google, Huawei หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่ควบคุมการใช้วิธีการประมวลผลการชำระเงินของคุณ

ราคาสำหรับบริการที่มีค่าใช้จ่ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และ Slide2Talk Co. ไม่ได้ให้การคุ้มครองราคาหรือการคืนเงินในกรณีที่มีการลดราคาหรือข้อเสนอส่งเสริมการขาย คุณตกลงที่จะชำระค่าบริการที่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ที่คุณสั่งซื้อ (ยกเว้นในช่วงระยะเวลาทดลองใช้งานฟรี) Slide2Talk Co. จะเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของคุณหรือรูปแบบการชำระเงินอื่น ๆ สำหรับราคาที่ระบุไว้ในข้อเสนอบริการที่มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับจำนวนเงินเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับภาษี ค่าธรรมเนียมธนาคาร และความผันผวนของสกุลเงิน

หากคุณซื้อการสมัครรับข้อมูลที่ต่ออายุโดยอัตโนมัติ คุณยินยอมให้ Slide2Talk Co. เรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินที่บันทึกไว้ในวันแรกของแต่ละรอบการเรียกเก็บเงินสำหรับการสมัครรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หากวิธีการชำระเงินในไฟล์ไม่ถูกต้องเนื่องจากบัตรเครดิตหมดอายุหรือเหตุผลอื่นที่คล้ายคลึงกัน และเราไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากคุณในรอบการเรียกเก็บเงินถัดไป Slide2Talk Co. ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนการเข้าถึงบริการที่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ที่คุณสั่งซื้อจนถึง คุณอัปเดตวิธีการชำระเงินของคุณ หากคุณล้มเหลวในการอัปเดตวิธีการชำระเงินของคุณภายในระยะเวลาที่เหมาะสม Slide2Talk Co. อาจยกเลิกการสมัครของคุณ

ภาษี

หาก Slide2Talk Co. จำเป็นต้องเก็บหรือชำระภาษีใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อบริการที่มีค่าใช้จ่าย ภาษีดังกล่าวจะถูกเรียกเก็บจากคุณ ณ เวลาที่ทำธุรกรรมการซื้อแต่ละครั้งหรือเวลาอื่นที่เหมาะสมตามความเหมาะสม นอกจากนี้ หากกฎหมายกำหนด คุณต้องรับผิดชอบในการรายงานและชำระภาษีบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและการใช้บริการที่มีค่าใช้จ่าย ภาษีดังกล่าวอาจรวมถึงอากร ค่าธรรมเนียมศุลกากร หรือภาษีอื่นๆ (นอกเหนือจากภาษีเงินได้) พร้อมกับค่าปรับหรือดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง ตามที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของคุณหรือประเทศที่คุณซื้อ

การยกเลิกและการคืนเงิน

คุณสามารถยกเลิกบริการที่มีค่าใช้จ่ายได้ตลอดเวลา หากคุณซื้อการสมัครใช้บริการที่มีค่าใช้จ่ายซึ่งจะต่ออายุโดยอัตโนมัติ คุณสามารถยกเลิกการสมัครรับข้อมูลเมื่อใดก็ได้ก่อนสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงินปัจจุบัน และการยกเลิกจะมีผลในช่วงการเรียกเก็บเงินถัดไป ยกเว้นในกรณีที่ Slide2Talk Co. แจ้งให้คุณทราบเป็นอย่างอื่น คุณจะยังคงสามารถเข้าถึงบริการที่มีค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่เวลาที่คุณยกเลิกจนถึงรอบการเรียกเก็บเงินถัดไป และจะไม่ได้รับเงินคืนหรือเครดิตสำหรับวันที่เหลือในช่วงเวลาการเรียกเก็บเงินปัจจุบันของคุณ ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกที่ชำระถือเป็นที่สิ้นสุดและไม่สามารถขอคืนได้ เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่นโดย Slide2Talk Co. หาก Slide2Talk Co. พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลว่าผู้ใช้ได้ละเมิดข้อกำหนดของบริการที่มีค่าใช้จ่าย Slide2Talk Co. อาจยุติการสมัครรับข้อมูลทันทีและการเข้าถึงของผู้ใช้ในบริการที่มีค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและไม่มีการคืนเงิน

ระยะเวลาทดลองใช้ฟรี

Slide2Talk Co. อาจเสนอช่วงทดลองใช้งานฟรีให้กับสมาชิกบริการชำระเงินรายใหม่ หากคุณเริ่มต้นการสมัครใช้บริการที่มีค่าใช้จ่ายผ่านข้อเสนอการทดลองใช้ฟรี คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงบริการที่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ฟรีตลอดระยะเวลาทดลองใช้งานฟรี เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาทดลองใช้งานฟรีที่เกี่ยวข้อง คุณจะถูกเรียกเก็บเงินตามราคาของการสมัครรับข้อมูลและจะถูกเรียกเก็บเงินต่อไปจนกว่าคุณจะยกเลิกการสมัครรับข้อมูล เพื่อหลีกเลี่ยงการเรียกเก็บเงิน คุณต้องยกเลิกก่อนสิ้นสุดช่วงทดลองใช้ฟรี

การเปลี่ยนแปลงหรือการยุติบริการที่มีค่าใช้จ่าย

Slide2Talk Co. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการให้บริการที่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ระงับ หรือยุติบริการที่มีค่าใช้จ่ายโดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้คุณทราบ และเราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามสำหรับการแก้ไข การระงับ หรือการยกเลิกดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการที่มีค่าใช้จ่ายนี้

เราทำการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของบริการที่มีค่าใช้จ่ายเป็นระยะ หากคุณปฏิเสธที่จะยอมรับข้อกำหนดของบริการที่มีค่าใช้จ่ายที่อัปเดต Slide2Talk Co. ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการใช้บริการที่มีค่าใช้จ่ายของคุณ

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อกำหนดในการให้บริการแบบชำระเงินของเรา คุณสามารถติดต่อเราทางอีเมล support@slide2talk.app